O nemocnici

Nemocnice vznikla jako samostatná organizace v roce 1991 delimitací Okresního ústavu národního zdraví. V době trvání OÚNZ fungovala jako menší ze dvou nemocnic v okrese. V letech 1991 – 1995 nastaly dva zásadní zlomy ve vývoji organizace. Tím prvním byl již výše uvedený vznik samostatné státní příspěvkové organizace. Nemocnici byla umožněna větší samostatnost při rozhodování, i když de facto byla omezována společným zřizovatelem - okresním úřadem, se sídlem v místě větší nemocnice. Druhou zásadní změnou v rozvoji nemocnice byla její privatizace a následný vznik akciové společnosti.

Nemocnice Hranice a.s. je česká právnická osoba, akciová společnost, která podle zápisu v obchodním rejstříku poskytuje zdravotní péči a činnosti s tím spojené. Společnost byla založena zápisem dne 7.9. 1994 a sídlí v Hranicích na Moravě. Společnost zahájila činnost k 1.5. 1995. Byly vydány kmenové akci v listinné podobě, znějící na jméno. Tyto akcie nejsou veřejně obchodovatelné.

Nemocnice Hranice a.s. zabezpečuje spádovou oblast s cca šedesáti tisíci obyvateli, což má za následek trvalou poptávku po jejich službách. Spádové území překračuje obor plastické chirurgie a infekčního lékařství, které pokrývají oblast cca 400 000 obyvatel.

Osm oborů zajišťuje lůžkovou péči (chirurgie, plastická chirurgie, gynekologie, ARO, interna, infekční oddělení, pediatrie a doléčovací oddělení interních a chirurgických oborů) a tyto obory zabezpečují i ambulantní péči.

Další obory jsou zajišťovány pouze ambulantně (opthalmologie, neurologie, gastroenterologie, obezitologie, klinická výživa, kardiologie, hematologie, ortopedie, praktické lékařství).

Ve spolupráci s privátními lékaři jsou zajišťovány v areálu nemocnice i další odborné ambulantní provozy - (psychiatrie, psychologie, ortopedie, urologie, interní lékařství a diabetologie, alergologie, kožní, plicní a ORL).

Laboratorní vyšetření pro všechna oddělení nemocnice i terénní lékaře spádového území jsou prováděna v komplexu Zdravotnické laboratoře nemocnice Hranice, která sestává z následujících pracovišť - oddělení klinické mikrobiologie, oddělení klinické biochemie a hematologie a oddělení patologické anatomie. Komplementární péči v nemocnici ještě doplňuje i oddělení RTG a rehabilitace.

Nemocnice disponuje ústavní lékárnou, která poskytuje specializovanou lékárenskou péči  nejen jednotlivým pracovištím nemocnice, ale i veřejnosti a soukromým zdravotnickým zařízením. Nemocnice má vlastní dopravní zdravotnickou službou, která převáží pacienty i potřebné laboratorní vzorky.

Tato nemocnice má detašovaná pracoviště v Lipníku nad Bečvou (rehabilitace, RTG a odborné ambulance - gynekologie, chirurgie, ortopedie, urologie, alergologie, plicní) a v Přerově (ambulance plastické chirurgie, mamodiagnostické centum).

Organizační uspořádání v nemocnici vychází z tradic a technických možností  zdravotnických zařízení, z prostředí vysoké zodpovědnosti za svěřenou oblast činnosti a je tedy přísně funkcionální.

Nemocnice Hranice a.s., včetně oddělení laboratoří byla v letech 2005 - 2013 vlastníkem certifikátu systému managementu kvality v souladu s normou  ČSN EN ISO 9001. Certifikaci provedla a certifikát vystavila společnost Bureau Veritas Czech Republic. Od roku 2008 je Nemocnice Hranice a.s. nositelem akreditace podle standardů SAK,o.p.s.

Akreditace laboratoří nemocnice podle normy ČSN EN ISO 15 189 v roce 2012 je logickým vyústěním snahy o další zlepšování kvality poskytovaných služeb a jejího prokazování zákazníkům a ostatním zainteresovaným stranám.

Úroveň práce laboratoří a ověřování správnosti prováděných vyšetření jsou pravidelně sledovány a kontrolovány mezilaboratorním porovnáváním pomocí externí kontroly kvality v cyklech SEKK.

 

Nemocnice Hranice a.s. splňuje podmínky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ( GDPR ) .
Ve všech otázkách souvisejících se zpracováním a ochranou osobních údajů kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů
( dpo@nemocnice-hranice.cz )